هرکه ناموخت ازگذشت روزگار

هرکه ناموخت ازگذشت روزگار نیزناموزدزهیچ آموزگار
دانش اندردل چراغ روشن است وزهمه بدبرتن توجوشن است

0 نظرات:

ارسال یک نظر