معرفی تاریخ تمدن ویل دورانت

معرفی تاریخ تمدن ویل دورانت

جهات تالیف

ویل دورانت هدف خود را از تالیغ دوره تاریخ تمدن چنین بیان میکند:تاریخی پیرامون تمدن بنویسم با حداقل جا حداکثر مطالب را درباره سهم نبوغ و کار مردان بزرگ بر میراث فرهنگی بشر بیان کنم.ودر جایی دیگر چنین میگوید:در این کتاب قصد ما آن است که به اختصار هر چه بیشتر معلوم داریم که نبوغ وکوشش بشری در ساختن میراث فرهنگی ما تاچه حد موثر بوده است.

محتویات کتاب:

جلد اول از این تاریخ تمدن با عنوان میراث شرقی ما که خود کتابی مستقل و کامل است به نگارش در آمد.این کتاب اول به پیدایش تمدن میپردازد بعد با نگاهی تفصیلی غنی و جذاب شرح رشته حوادث پرشوروپیچیده ای را که بر خاور نزدیک هند وهمسایگانش وخاور دور رفته است به عهده میگیرد.

جلد دوم: در پنج بخش به نامهای" پیش درآمد اژه ای" "تکامل یونان" "عصرطلایی" "انحطاط تمدن یونان" "تجزیه یونان" نوشته شده است.این کتاب همچون نمایشی عظیم نقطه اوج خود را در آتن قرن پنجم میابد وتصویرویل دورانت از شهر پریکلس شاهکاری است در تالیف که در 200صفحه نکات والا و ارجمندیهایی ابدی دوره ای را گنجانده است که بسیاری شکوفاترین دوران تاریخ نامگذاریش کرده اند.

جلد سوم :قیصر ومسیح ؛ که در پنج بخش به نامهای 1جمهوری 2انقلاب 3امارت 4امپراطوری 5شباب مسیحیت نوشته شده است.در این جلد ماجرای باشکوه پیدایش روم ورسیدن ای شهرک سر راهی به سروری جهان را باز میگوید.همچنین از دستاوردهای رم در طی دوقرن امنبت وآرامش از کریمه تا جبل طارق واز فرات تا دیوار هادریانوس از گسترش تمدن کلاسیک آن در سرتاسر جهان مدیترانه ای و اروپای باختری و…سخن میگوید.

جلد چهارم :عصر ایمان ؛ در پنج بخش به نامهای :1اوج اعتلای بیزانس 2 تمدن اسلامی 3تمدن یهودی 4عصر ظلمت 5اوج مسیحیت نوشته شده است.این کتاب دستاوردهای قرون وسطایی واهمیت امروزین حیات وفرهنگ مسیحی اسلامی ویهودی را از زمان قسطنتین تا زمان دانته یعنی از 325تا 1300میلادی شرح میدهد.این کتاب در بر گیرنده سرگذشت پر ماجرای آگوستینوس قدیس هیپاتیا محمد(ص) هارون الرشید عمرخیام شارلمانی ویلیام فاتح صلاح الدین وبسیاری از افراد دیگر در چشم اندازی کامل از کل تاریخ است

جلد پنجم :رنسانس؛ که در 6بخش به نامهای :1پیش درآمد 2رنسانس فلورانس 3شکوه ایتالیا 4رنسانس رومی 5تبه روزی ایتالیا 6موخره طرح ریزی و آماده ونوشته وباز نویسی شده است.در این جلد ویل دورانت با ترسیم واپسین تابشهای غروب فلورانس ونیز پس از غارت وحشتناک رم در1527 به اوجی حزین میرسد.اما ویل دورانت نشان میدهد که چگونه حتی زوال رنسانس هم با وجود شخصیتهایی چون تیسین آرتینو ورونزه بنونوتوچلینی وبه اصطلاح حیات دوباره میکالنژغنی و پربار بوده است.

جلد ششم:اصلاح دینی؛ که در پنج بخش به نامهای :1 از ویکلیف تا لوتر 2 انقلاب دینی 3 بیگانگان بر دروازه 4 پشت صحنه 5اصلاحات کاتولیکی گرد آوری ونوشته شده است.در این جلد از مجموعه تاریخ تمدن به ارزیابی انسانها اندیشه ها باورها تضادهای جهان آشوب عصر اصلاح دینی میپردازد.این جلد در عین آنکه مطالعه ای است مستقل و کامل در مورد اصلاح دینی که شاید مهمترین واقعه در تاریخ عصر جدید باشد در عین حال ادامه منطقی جلد های پیشین مجموعه عظیم تاریخ تمدن است.

جلد هفتم :آغازعصرخرد؛ در این جلد که کار مشترک ویل دورانت وهمسرش آریل است ادامه مطالب قبل است. این جلد یک قرن طوفانی مملو ا زستیزه های مذهبی وپیشرفت علمی را از به تخت نشستن الیزابت اول در انگلستان در سال 1558 تا مرگ دکارت در1650در بر میگیرد –قرنی که نام چهره های برجسته ای چون بیکن شکسپیر رامبران زینتش میدهد .این کتاب در سه بخش به نامهای :1وجد انگلستان 2 ایتالیا در مبارزه بر سر قدرت 3 آزمایش خرد جمع آوری ونوشته شده است.

جلد هشتم :عصر لویی چهاردهم ؛در پنج بخش به نامهای 1 اعتلای فرانسه 2 انگلستان 3 پیرامون 4 بلند پروازی هایی در عرصه اندیشه 5 فرانسه در برابر اروپا نوشته شده است.این کتاب آنچه را در سالهای 1648-1715 رخ داده است را نشان میدهد.در پایان این جلد نویسندگان خود را حریصانه به دست موضوع دلخواهشان یعنی فلسفه میسپرند ویک فصل تمام را با عشق و علاقه ای خاص به اسپینوزا اختصاص میدهند

جلد نهم :عصر ولتر که در پنج بخش به نامهای 1)انگلستان2)فرانسه3)اروپای مرکزی4)پیشرفت دانش و5)حمله به مسیحیت،جمع آوری شده است.این کتاب با شرح دوران جوانی ولتر آغاز میشود وآنگاه به دوره نیابت سلطنت در فرانسه می پردازد. فصول پایانی کتاب گزارشی است از حمله ی فیلسوفان فرانسوی بر مسیحیت:الحاد و کمونیسم کشیش ملیه ماترالیسم لامتری و مبارزه ولتر و همدستانش برای «در هم شکستن آن رسوا»،مبارزه ای که پیروزی خود را در سقوط یسوعیان و «عقب نشینی مذهب» در دهه های پیش از انقلاب یافت.

جلد دهم : که در هفت بخش اصلی به نامهای:1)پیش درآمد2)فرانسه قبل از طوفان3)جنوب کاتولیک4)اسلام و شرق اسلاوی5)شمال پروتستان6)انگلستان جانسون و7)سقوط فرانسه ی فئودال،نوشته شده است.این جلد به نام «روسو و انقلاب»میباشد که ضمن گزارشی از اروپای در حال غلیان وجوشش،ژاک ژان روسو،فیلسوف عصیانگر را مرکز توجه خحود قرار میدهد. در این کتاب بار دیگر مبارزه ی کهن یهودیان را برای حفظ موجودیت و موقعیت خود از نزدیک لمس می کنیم وبا رنجهای جمهوریهایی چون سوئیس،هلند،دانمارک وسوئد آشنا می شویم.

جلد یازدهم: این جلد که به نام عصر ناپلئون نامگذاری شده است در پنج بخش به نامهای:1)انقلاب فرانسه2)اعتلای ناپلئون3)بریتانیا4)پادشاهان در گیر ودار ستیز و5)پایان نوشته شده است.دراین جلد مطالبی چون زمینه های انقلب ،زندگی در دوره انقلاب،فرانسه در عصر ناپلئون ،علم وفلسفه وهنر در عصر ناپلئون و...وجود دارد. این کتاب جلد یازدهم وپایانی مجموعه ی تاریخی تاریخ تمدن است که در عین حال هم یک شاهکار و اثر کلاسیک به یاد ماندنی و هم در عین اینکه اطلاعات جامعی میدهد،چنان گیرا وخواندنی است که میتوان آنرا یک نفس تا پایان خواند.***

ترجمه ها: متن انگلیسی مجموعه تاریخ تمدن ویل دورانت یازده مجلد بزرگ است که قبل ازانقلاب اسلامی توسط موسسه ی فرانکلین ده جلد اول آن ترجمه شد .پس از انقلاب سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی جانشین موسسهی فرانکلین سابق شدوآنرا ترجمه وچاپ شایسته ویراسته ای از تمامی این مجموعه عرضه کند .ده جلد اول این کتاب توسط 18مترجم مختلف به فارسی ترجمه شد وطی22سال (1337-1359)در 27 مجلد کوچک وبزرگ به چاپ وتجدید چاپ رسیده بود.

تحقیق از آقای محمد قربانی

0 نظرات:

ارسال یک نظر