لغات منقور بر مسکوکات ارشکوسیان

لغات منقور بر مسکوکات ارشکوسیان

ردیف اصل کلمه تلفظ به حروف فارسی معناء

1
Αρσακον / Αρσακου آرزاکون / آرزاکو ارشکوسیان ( = حاکمین مؤسس ، حاکمین ایالتی )

2
Αιφιλελληνοσ آی فیله لنوز مؤکداً یونان دوست ، دوستدار متعصب هلنیسم یا یونان
3
Αοιυνιυ آی اونیو / آئوایونیو شیفتۀ یونان ، از تخمۀ یونانیان شرقی ، بسیار دوراندیش
4
Αρσακονφιλον آرزاکون فیلون دوستدار مهاجران ، دوستدار ارشکوسیان ، دوستدار گروه

5
Αρτε آرته راهگشا
6
Αυτοκρατορ / Αυτοκρατοροσ اتوکراتور / اتوکراتوروز مستقل ، خودمختار ، مطلق العنان ، خواهانِ نظم کامل
7
Βασιλ بازیل سلطان ، حکمران ، پادشاه ، والامقام
8
Βασιλεωσ بازیلیوس سلطان ، حکمران ، پادشاه ، والامقام
9
Βασιλεωσ αρσακον بازیلیوس آرزاکون پادشاهی از ارشکوسیان
10
Βασιλεωσ βασιλεων بازیلیوس بازیلیون شاه شاهان ، حکمرانی که سِمَت قضاوت هم داشته باشد
11
Βουλησσκτ بوله زاکت مدیر ، دانشمند ، عضو مجلس ایالتی یونان ( بول )
12
Γωτερσηχ گوتِرزون گوشه گیر
13
Δικαιον / Δικαιου / Δκαιον دیکائیون / دیکائیو / دکائیون عادل ، دادگر ، منصف ، فکور ، قاضی ، دادرس ، مجری قانون
ردیف اصل کلمه تلفظ به حروف فارسی معناء

14
Εκλιφιλελλ اکای فیلل دوستدارِ سر از پا نشناختۀ یونان
15
Εληνοσ هله نوز ستایندۀ هلنیسم یا یونان
16
Ενεργετον انرگتون نیرومند ، پرتحرک ، گشاده دست ، صاحب انرژی و قدرت زیاد
17
Ενσηβονσ انسه بونس خداترس ، بنیان شناس
18
Επικαλουμενου اپیکالومنو صاحب رسالت خدائی ، صاحب رسالت مردمی
19
Επιφανονσ اپی فانونز بدون ابهام ، صریح
20
Επιφανουσ اپی فانوز نامی ، نامدار ، مشهور
21
Εφειγενον افه ژنن در نهایت خردمندی
22
Θεοπατοροσ / Θεουευπατοροσ زئوپاتوروس / زئوئیوپاتوروس زادۀ زئوس ( = خدای خدایان یونانیان ) ، فرزند خدا ، خداپدر
23
Θεου زئو / زئوی احتمالاً حالتی از نام زئوس
24
Θεπατιι زپاتی عادل
25
Καικτιστον کای کتیزتون سردار سازندگی
26
Καιφιλελλην کای فیلن دوستدار ابدی و مؤکد هلنیسم یا یونان
27
Κεπιφανουσ کپی فانوز همیشه مشهور ، نامدار ابدی ، حاکم خوش خُلق
28
Μεγαλον / Μεγαλου مگالون / مگالو بزرگ ، کبیر ، دارای روح بلند
29
Νεικησασ نیکه زاز کُشنده ] ؟ [ ، معتکف نیکه ( = خدای پیروزی یونانیان ) ] ؟ [
30
Νικατοροσ نیکه توروز / نیکه توروس نظرکرده یا مورد عنایت نیکه ، مرید نیکه
31
Νικηφορον / Νικηφορου نیکه فرون / نیکه فرو پیروزمند ، فاتح
32
Παν پان جاویدان
33
Παν Ι Παν پان ای پان جاویدِ جاویدان
34
Πανδλδ پاندلد مهمان نواز
35
Πδινλιουσ پدین لیوز مربی
36
Σελευκεων زلئوکون احتمالاً اشاره ای است به سلوکیه
ردیف اصل کلمه تلفظ به حروف فارسی معناء

37
Σκνοηα ( = Εκνοηα ) اکه نوه غیر قابل درک ، دست نیافتنی
38
Σωτηροσ زئوتروز نجات بخش ، ناجی
39
Τιγρ / Τιγρει تیگر / تیگری احتمالاً به معنای دجله
40
Φιλαδελφον فیلادلفون دوستدار برادر ، دوستدار نزدیکان
41
Φιλε / Φιλελλ فیله / فیلل دوستدار
42
Φιλελληνοσ فیله لنوز / فیله هلنوس دلباختۀ یونان ، دوستدار یونان ، معتقد یا تابع هلنیسم
43
Φιλοπατοροσ فیلو پاتوروز دوستدار پدر
44
Φιλορωμαιον / Φιλορωμαιο فیلو رومائیون / فیلو رومائیو لاتین دوست ، دوستدار روم
45
Φιλοωμαιον فیله مائیون عظمت طلب

46
Αρταβανον / Αρταβανοσ آرتابانون / آرتابانوس اسم خاص . تلفظ یونانی نام « اردوان » ، پادشاه اشکانی ؟!
47
Γωταρζον گوتارزون اسم خاص . تلفظ یونانی نام « گودرز » ، پادشاه اشکانی ؟!
48
Μιθραδατοσ میثراداتوس اسم خاص . تلفظ یونانی نام « مهرداد » ، پادشاه اشکانی ؟!
49
Μουσησ موزهز اسم خاص . نام ملکه ای اشکانی ؟!
50
Ολαγασοσ اولوگاسس اسم خاص . تلفظ یونانی نام « بلاش » ، پادشاه اشکانی ؟!
51
Ονωνησ ونونز اسم خاص . تلفظ یونانی نام « ونن » ، پادشاه اشکانی ؟!
52
Πακοροσ پاکاروس اسم خاص . تلفظ یونانی نام « پاکر » ، پادشاه اشکانی ؟!
53
Σαναβαρησ ساناباروس اسم خاص . تلفظ یونانی نام « ساناباروس » ، پادشاه اشکانی ؟!
54
Φραατεων فرآتون اسم خاص . تلفظ یونانی نام « فرهاد » ، پادشاه اشکانی ؟!

55
Περιτιου پری تیو ژانویه
56
Δυστρου دوسترو فوریه
57
Ξανδικου ساندیکو مارس
58
Αρτεμισιου آرتمیسیو آوریل
ردیف اصل کلمه تلفظ به حروف فارسی معناء

59
Δαισιου دیاسیو مه
60
Πανημου پانه مو ژوئن
61
Ολπου آلپو ژوئیه
62
Γορπιαιου گورپیائیو اوت
63
Υπερβερεταιου اوپرورتائیو سپتامبر
64
Διου دیو اکتبر
65
Απελλαιου آپه لائیو نوامبر
66
Αυδυναιου اودونائیو دسامبر
67
Εμβολιμου امبالیمو ماه سیزدهم ( ماه اضافی )

0 نظرات:

ارسال یک نظر