تاریخ چیست؟؟؟؟؟؟؟؟

تاریخ چیست؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا می توان تعریف جامع و مانعی از تاریخ کرد؟؟؟
من فکز نمی کنم حداقل در این مورد یعنی تعریف تاریخ بین اندیسشمندان و مورخین چه در گذشته و حال و صد در صد در آینده نقطه مشترکی به وجود بیاید
هر کسی تاریخ را از نقطه نظر و اندیشه خود تعریف می کند و عموما مورد تایید هستند اما هیچگاه به تعریف واحدی نخواهیم رسید
و اما نظر من در مورد تاریخ و تعریف آن چیست؟؟؟؟؟؟؟؟
((تاریخ علم پرداختن به فضولات و پسمانده های سیاست است))
البته این تعریف شاید کمی ناپسند باشد اما تعریف تاریخ است از نظر من و مطمئنا اگر از شما بپرسند خواهید گفت علم مطالعه سرگذشت پیشینیان است
اما یک مسئله را باید خاطر نشان کرد و آن اینکه وقایع دیروز امروز و فردای ما که پیرامون زندگی ما در حال وقوع است سیاست است یا تاریخ؟؟؟؟؟؟؟
اگر از اساتید بپرسید خواهند گفت امروز سیاست است و فردا تاریخ خواهند شد امروز در این مسائل نمی توانند مورخین اظهار نظر و قضاوت کنند و باید قضاوت را به آینده گان سپرد
و اینگونه برخورد برای من سنگین و ثقیل است چرا که اگر اینگونه به مسائل بنگریم باید تاریخ را علم مطالعه مردگان تعریف کنیم در حالی که باید تاریخ قبل چراغ راه امروز و آینده امان باشد
مورخین باید خود نیز به نوعی در شکل گیری تاریخ دخیل باشند باید سرو شکلی زیبا با استفاده از تجارب پیشینیان به اجتماع خود بدهند
اینکه شکل و زندگی جاری و ساری محیط پیرامونمان را به سیاستمداران و عالمان علوم دیگر واگذار کنیم و بنشینیم و دست روی دست بگذاریم که تاریخنگاران آینده اظهار نظر کنند و اشتباهات و موفقیتها را تحلیل کنند کار نادرستی است
سیاستمدار همیشه بدنبال کسب قدرت است بدنبال برتری سیاسی است بدنبال دیکته کردن نظریات خویشتن است در تعریفی از حزب که یک جریان تاریخ ساز است میخوانیم که اهداف اصلی احزاب کسب قدرت است و در تعریفی از گروه های فشار نیز میخوانیم که هدفشان تاثیر گذاری روی جریانها احزاب و سیاستمداران است
پس ببینید هیچ کس در پی استفاده از تجارب گذشتگان نیست و کار آنها بیشتر آزمون و خطاست و بودن مورخین و جریان شناسان می تواند کمک مفیدی در بهبودی حال جامعه باشد تا حداقل دیگر دست به آزمون وخطای دو و سه باره و حتی صد باره نزنیم

هدف از این نوشتار این بود که تاریخ باید با استفاده از تجارب گذشتگان چراغ راه امروزی ها باشد باید در کنار سیاست یک تحلیلگر باشد باید نقش یک هدایتگر را داشته باشد یک بیننده صرف نباشد
البته انتظار نمی رود که مداخله گر باشد و گمان بریم به میل خود تاریخ را تغییر دهد و به میل خود تاریخ بسازد اما باید راهنمای جامعه خویشتم باشد


منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم

0 نظرات:

ارسال یک نظر